top of page

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A UŽIVATELE INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Vážený zákazníku,

níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů, včetně zvláštní kategorie osobních údajů, správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Správce

PROSAZ, z.ú., nezisková organizace, se sídlem Kodymova 2526, 158 00 Praha, DIČ: CZ43005853, IČO: 43005853, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl U, vložka 306; e-mail: info@prosaz.cz, dále jen „My“ nebo také „Správce“).

Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na odpovědného pracovníka dostupného na gdpr@prosaz.cz.

Pro koho jsou tyto informace určeny

Tyto informace obsahují základní informace o zpracování osobních údajů při prohlížení naších internetových stránek
www.prosaz-eshop.cz (dále jen „E-shop“), jakož i při užívání některých služeb nabízených na E-shopu.

Pokud si přejete dozvědět se více o tom, jaké cookies ukládáme na Vaše zařízení a jaké osobní údaje zpracováváme prostřednictvím cookies a podobných technologií, přečtěte si prosím informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies (dále jen „Informace o cookies“) v rámci Cookies a podmínky používání.

Osobní údaje, jež o Vás Správce zpracovává

Respektujeme zásadu minimalizace údajů, když uchováváme pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány.

V rámci používání E-shopu o Vás zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 1. Pokud nám zašlete svůj dotaz, popřípadě nás budete kontaktovat jakýmkoli jiným způsobem uvedeným na E-shopu, budeme o Vás zpracovávat:

  • Vaše kontaktní a identifikační údaje; a

  • jakékoli další osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete v rámci komunikace s námi.

 2. Pokud si náš E-shop prohlížíte, zpracováváme o Vás prostřednictvím tzv. souborů cookies a obdobných technologií osobní údaje specifikované v Informacích o cookies, a to způsobem a za podmínek tam popsaných.

 3. Pokud využíváte funkce „Přihlásit“ či „Registrovat“ v záhlaví E-shopu a vyplňujete registrační okénko nebo používáte jiné funkce stránky určené pro registrované uživatele, zpracováváme o Vás následující osobní údaje:

  • titul, jméno a příjmení;

  • e-mail či login; a

  • jakékoli další osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete v nastavení svého profilu.

 4. Pokud provádíte nákup, reklamaci či odstoupení od smlouvy, zpracováváme o Vás následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení, e-mail, věk, telefonní číslo, fakturační a/nebo zasílací adresu, číslo bankovního účtu

 5. Pokud využíváte služby spočívající v gravírování/brandování, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje.

 6. Pokud využíváte služby spočívající v odběru newsletteru, zpracováváme Vaši emailovou adresu.

 7. Pokud nám dodáváte produkty jakožto fyzická osoba, zpracováváme o Vás Vaše identifikační a kontaktní údaje (tzn. i IČO).

Účel zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

Pokud nám zašlete svůj dotaz, popřípadě nás budete kontaktovat jakýmkoli jiným způsobem uvedeným na E-shopu, budeme zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho dotazu či požadavku. Ke zpracování osobních údajů za tímto účelem jsme oprávněni, protože je to nezbytné k výkonu našeho oprávněného zájmu spočívajícího v efektivní komunikaci s osobami zajímajícími se o Správce a předmět jeho činnosti či jeho E-shop.

Pokud si náš E-shop prohlížíte, zpracováváme o Vás prostřednictvím tzv. souborů cookies a obdobných technologií osobní údaje za účely uvedenými v Informacích o cookies, a to na právních základech tam stanovených.

Pokud využíváte funkce „Přihlásit“ či „Registrovat“ v záhlaví E-shopu a vyplňujete registrační okénko, zpracováváme o Vás osobní údaje za účelem umožnění služby registrace a vytvoření profilu, kdy právním základem je plnění smlouvy.

Pokud provádíte nákup(y), zpracováváme o Vás osobní údaje za účelem zprocesování a plnění Vaší objednávky, kdy právním základem je plnění smlouvy.

Pokud využíváte služby spočívající v gravírování/brandování produktů, zpracováváme o Vás osobní údaje za účelem gravírování/brandování, kdy právním základem je plnění smlouvy.

Pokud využíváte služby spočívající v odběru newsletteru, zpracováváme o Vás osobní údaje za účelem zasílání newsletteru, kdy právním základem je Váš souhlas.

Pokud nám vyplníte dotazník zaslaný v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš E-shop zapojen a který Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud jeho zaslání neodmítnete, zpracováváme o Vás informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu pro účely dalšího zpracování dotazníku, kdy právním základem je náš oprávněný zájem, spočívající ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás.

Pokud nám dodáváte produkty jakožto fyzická osoba, zpracováváme o Vás osobní údaje za účelem získání produktů, kdy právním základem je plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje rovněž můžeme zpracovávat za účelem uplatňování a ochrany našich práv a oprávněných zájmů; ke zpracování osobních údajů za tímto účelem jsme oprávněni, protože je to nezbytné k výkonu odpovídajícího oprávněného zájmu Správce.

Předávání osobních údajů do zahraničí

Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje mezinárodní organizaci mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.

Doba uložení osobních údajů

Při nakládání s Vašimi osobními údaji respektujeme zásadu omezení uložení, kdy Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu trvání právního základu a po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu 3 let. Ve výjimečných případech může doba uchování dosahovat až 10 let; například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dojít i k delšímu uchování některých dokladů obsahujících vaše osobní údaje. Jedná se zejména o případy, kdy bychom museli tyto doklady předkládat jako důkazy v soudním sporu, ve správním řízení nebo z důvodu výkonu rozhodnutí.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

V souvislosti s námi nebo pro nás prováděným zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů a právo získat kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů;

 • právo na opravu Vašich osobních údajů (pokud shledáte, že nejsou vedeny správně či jsou nepřesné);

 • právo na výmaz v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvních povinností, naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které jsme povinni shromažďovat, a to na základě právní povinnosti;

 • právo na omezení zpracování;

 • právo na přenositelnost osobních údajů;

 • právo vznést námitku proti zpracování založenému na našich oprávněných zájmech nebo oprávněných zájmech třetí osoby;

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (viz www.uoou.cz).

Jednotlivá práva můžete uplatnit tak, že nám na jednu z výše uvedených kontaktních adres zašlete odpovídající fyzickou či elektronickou žádost. 

Naši odpověď na Vaši žádost (včetně popisu případně přijatých opatření) Vám doručíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O případném prodloužení Vás samozřejmě budeme co možná nejdříve informovat.

 

PROSAZ, z.ú.

bottom of page